ساس تختواب

ساس تختخواب

این حشرات بالغ ۵-۴ میلیمتر طول دارند بدنشان بیضی شکل است و هنگامی که خونخواری کرده باشند بدن کشیده تر بنظرمی رسد و رنگ آنها قرمز یا قهوه ای است و اگر خونخواری نکرده باشد برنگ زرد با قهوه ای کم رنگ دیده می شوند. بر روی سر ۱ جفت آنتن ۴ بندی ، قطعات دهانی گزنده و مكنده به صورت خرطوم و ۱ جفت چشم در طرفین سر مشاهده می شود . سینه از ۳ بند تشکیل شده که بند اول بزرگتر از ۲ بند دیگر است . به هر بند سفید ۱ جفت پای کشیده و بلند ، استوانه ای متصل است وروی بند دوم و سوم سینه ۱ جفت بال تحلیل رفته به صورت دو بالشتك مشاهده می شود شکم از ۸ بند تشکیل شده است که بند انتهایی شکم در نرها کشیده تر ومجهز به یک عضو تیز بنام penis است . بر روی بدن پوشش کم پشتی از موهای ظریف دیده می شود.

 

اهمیت پزشکی و مبارزه با ساس های تخت خواب

آزار گزش – عکس العمل افراد نسبت به گزش ساسها متفاوت است وممكنست از خارش جزیی
تا حساسیت های بسیار شدید بروز نماید.

ساسها به سبب داشتن خرطوم سخت و بلند از روی لباس و ملحفه نیز خونخواری میکنند
۲- در انتقال هپاتیت B می توانند نقش داشته باشند.
۳- چون ممكنست به صورت دسته جمعی بر روی افراد خونخواری نمایند ایجاد کم خونی و کمبود آهن در بچه ها می نماید
۴-به جز موارد فوق ساسها بیماری خاصی را منتقل نمی کنند.