مارمولک

مارمولک ها

مارمولك جانوری شكارچی بوده و از حشرات تغذیه می نماید و در كنترل بیولوژیك حشرات نقش مهمی را

ایفا می نماید و در واقع یك جانور مفید بشمار می آید ۰ در مورد مارمولك های ایران و سم موجود در بدن آنها

تاكنون گزارش مبسوطی وجود ندارد فقط بخاطر ظاهر چندش آور است كه افراد از آن گریزانند. در آفریقا

تعدادی مارمولك وجود دارد كه سمی بودن آنها به اثبات رسیده است.